Tusenvis av nye arbeidsplasser og boliger ved togstasjonene

Nye boliger: 26.000. Kvadratmeter nytt næringsareal: 1.400.000. Alt plasseres sentralt i byer og tettsteder, nær jernbanen. Det gir samfunnet store gevinster.

Målet vårt er tredelt: Få flere til å reise mer med klimavennlig jernbane og mindre med bil. I tillegg skal vi tjene penger på eiendomsutvikling som staten kan bruke til mer togtrafikk, bedre helsetjenester, eller det våre folkevalgte måtte prioritere. Vi skal samtidig bidra til en bærekraftig utvikling og vekst i norske byer og tettsteder.

Kutter utslipp, skaper verdier

Hvordan kan nye boliger og næringsarealer gjøre alt dette? Svaret er beliggenhet. Å fortette i sentrum, nær et knutepunkt for kollektivtrafikk, fører til flere positive effekter:

  • Satsingen gir 3,3 millioner tonn mindre CO2-utslipp. For når flere bor nær en sentrumsnær jernbanestasjon, reiser flere kollektivt. I tillegg går og sykler flere til matbutikken og andre forretninger, når de skal hente barna på skolen eller i barnehagen, til restauranter, caféer, og kulturtilbud. Kort sagt: flere dropper bilen fordi de får kort reisevei i hverdagen. Alternativet er at tettsteder og byer eser utover i usentrale områder, der folk er helt avhengig av bilen.

  • Reduksjon av en million tonn CO2-utslipp på grunn av arealbruk. Det skjer når nye leiligheter kommer i allerede utbygde sentrumsområder. Det fører til en klimavennlig fortetting, i motsetning til når det bygges i utkanten av byene, der nye hus tar natur og matjord.

  • I tillegg vil de 26.000 nye, sentralt plasserte boligene, gi samfunnet en gevinst på hele 11 milliarder kroner. Grunnen er at fortetting skaper større lokale arbeidsmarkeder og flere mennesker kommer til områder med et allerede utbygd tjenestetilbud. Dessuten gir større samlinger av mennesker en uforholdsmessig stor vekst i utveksling av idéer – som skaper verdier.

(Se kildehenvisninger nederst i artikkelen.)

Prosjekter i ni fylker

Alle disse nye boligene og næringsarealene fordeler seg på nær 70 prosjekter. Noen få er ferdig utbygd. En del er under bygging, mens de fleste og største prosjektene er under planlegging.

Arbeidet skjer i store deler av landet. Vi har prosjekter i 31 kommuner fordelt på følgende fylker: Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold, Viken, Innlandet og Oslo.

– Dette er like viktig i tettsteder som i de største byene. Poenget er å bygge riktig når det først skal bygges nytt. Våre prosjekter skal bidra til en god, samfunnsnyttig og klimavennlig utvikling, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom.

Ikke klimavennlig å ta skog og mark

Det er ofte lokal motstand mot høyere og tettere sentrumsbebyggelse i mange kommuner. Lunøe tror det baserer seg på en tanke om at lav bebyggelse er pent, mens høyhus er stygt.

– Sånn behøver det absolutt ikke være. Vi skal selvsagt ikke bygge veldig høyt på mindre steder. Utbygging skal tilpasses nærmiljøet, men de etasjene vi dropper i sentrum, blir gjerne bygget senere som eneboliger i utkanten. Det er ikke bærekraftig når skog og matjord forsvinner, mener han.

På steder med spredt bebyggelse er det gjerne et dårligere kollektivtilbud, mer biltrafikk og større energiforbruk.

– Vi må bremse nedbyggingen av natur og dyrka mark. Det er viktig at vi har matproduksjon i Norge, og vi skal bevare dyreliv og artsmangfold, sier Lunøe.

 

Kilder: Les mer om den klimavennlige effekten av fortetting og utvikling av knutepunkt for kollektivtrafikken her.

Les mer om hvordan fortetting ved jernbanestasjoner kan gi samfunnet en gevinst på mange milliarder kroner.

Her finner du forskningsrapporten fra Samfunnsøkonomisk analyse AS, kalt «Lokaliseringsgevinst ved å bygge i knutepunkter»).