Trondheim Stasjonssenter

Med nytt terminalbygg, næringsbygg, boliger med mer blir nye Trondheim Stasjonssenter Norges mest moderne kollektivknutepunkt.

Fakta om
prosjektet

Egen side

Fremdrift

2018: Utarbeidelse av reguleringsplan

2019: Reguleringsplanen for Trondheim Stasjonssenter ble vedtatt av Trondheim Bystyre i mars

2019: Vinner av arkitektkonkurransen for terminalbygget kåret i desember 

2021: Første delprosjekt igangsatt

2031: Forventet ferdigstillelse 

Kontakt

Dag Haugdal

Seksjonsleder, region Midt/Nord

Arne Hognestad

Prosjektsjef, region Midt/Nord

Kart

map

Reguleringsplanen for Trondheim Stasjonssenter ble vedtatt av Trondheim Bystyre i mars 2019. Planen legger til rette for å gi byen et attraktivt kollektivknutepunkt med ny felles terminalbygning for jernbane, hurtigbåt og buss. I tillegg bidrar planen til at flere kan bo og arbeide ved knutepunktet og inkluderer kontor- og handelsarealer, boliger, parkeringsanlegg og fornyelse av utearealene. En stor andel av bygningsmassen etableres på et lokk over dagens jernbaneanlegg.

De overordnede målene med planen er å styrke kollektivknutepunktet og utvikle området rundt Trondheim Sentralstasjon til en moderne, attraktiv og levende bydel som henger sammen med Midtbyen og østre bydeler.

Gjennomføring av delprosjektene som omfattes av reguleringsplanen strekker seg over mange år. Første delprosjekt ble igangsatt i 2021 og hele utbyggingen forventes å bli ferdigstilt i 2031.

Første byggetrinn er Gryta parkeringskjeller

Gryta Parkeringskjeller er første delprosjekt i forbindelse med utviklingen av nye Trondheim S og inngår i reguleringsplanen for Trondheim Stasjonssenter.

Den sentrumsnære parkeringskjelleren blir liggende under fylkesvegen Gryta som går forbi sentralstasjonen. Den får kapasitet til cirka 200 biler og halvparten av p-plassene tilrettelegges for elbil-lading. Med enkel adkomst fra Nordre Avlastingsvei forventes tiltaket å bidra til målet om mindre biltrafikk i sentrum. Byggestart for prosjektet var i februar 2021.

Over parkeringskjelleren retableres Fylkesvegen Gryta i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Ny kanalpromenade, sykkelveg, holdeplasser, gate med egne kollektivfelt og fortau inn mot den kommende bygningsmassen etableres samt grøntanlegg og nye skilt- og belysningsanlegg.

– Parkeringsanlegget skal ligge under bakken langs kanalen fra krysset ved Politihuset og Scandic Nidelven til Jernbanebrua ved Trondheim S. Byggearbeidet gjør at vi må dessverre stenge Gryta for vanlig biltrafikk, med omkjøring via Fjordgata, sier prosjektsjef Arne Hognestad i Bane NOR Eiendom.

Les mer om dette i her: Pressemelding datert 15/2-21

Les mer om prosjektet her: trondheimsentralstasjon.no


Gryta P-kjeller vil gi mer plass til sykkelvei og kollektivtrafikk. Illustrasjon: Asplan Viak.

Andre byggetrinn er terminalbygget

I midten av desember 2019 ble vinneren av arkitektkonkurransen for terminalbygget kåret. Vinnerforslaget «Kurven» er laget av Arkitema Architects. Bygget blir på 9500 skal gi god publikumsflyt, gode adkomstforhold og effektive service- og næringsarealer. Det vil bli en integrert del av kommunens flotte og ambisiøse fremtidsplaner for området mot havnen. I første omgang utarbeides det et forprosjekt som senere vil danne grunnlag for beslutninger om prosjektets videre faser.

Terminalbygget skal plassers over skinnene og byggingen skal foregå uten at togdriften påvirkes. De bygningsdelene som skal strekke seg over skinnene blir oppført i moduler som raskt kan monteres. Arkitektene har valgt å bygge i lokale materialer som tre og skifer på grunn av hensyn til miljøet og fordi Trondheim har mange trebygninger.

Bygget går over sporene vil fungere som en binding mellom byen og havne – og som et utsiktspunkt. Det blir BREEAM NOR-sertifisert og designet er gjort med hensyn til flere av FNs bærekraftsmål.

I 2019 mottok vi bestilling fra Jernbanedirektoratet på forprosjekt for nytt terminalbygg. Forprosjektet er planlagt ferdig i løpet av 2020. Det er gjennomført en arkitektkonkurranse, og rådgivere er kontrahert. I tillegg til offentlige transportarealer, vil terminalbygget omfatte kommersielle arealer for handel og servering og kontorer. Terminalbygget er på cirka 10 000 kvadratmeter og får trolig byggestart tidlig i 2022.

De øvrige delprosjektene i Trondheim Stasjonssenter utvikles videre i takt med overnevnte fremdrift.

Bakgrunn:
Trondheim Stasjonssenter AS ble stiftet 13.6.2013. Eiere er Trondheim bussterminal AS, som igjen eies av Trøndelag fylkeskommune, med 40 %, Bane NOR Eiendom med 40 % og Trondheim kommune med 20 %. Selskapet har som formål å utvikle området, og da blant annet utarbeide ny reguleringsplan. Forslag til ny reguleringsplan omfatter den delen av Trondheim S som ligger øst for Sjøgangen og trafikkområdet mellom stasjonsområdet og kanalen. Gjeldende reguleringsplan er fra 2008 og omfatter et større område med Brattørkaia, Sjøgangen og stasjonsområdet.

Hensikten med planen:
Hensikten med planen er å gi byen et nytt og attraktivt kollektivknutepunkt. Det legges til rette for ny terminal for jernbane, hurtigbåt og buss. Utviklingen av Trondheim S skal i tillegg bidra til god sentrumsutvikling. Planen skal bidra til at flere kan arbeide og bo i sentrum, og gi et supplerende tilbud av handel og tjenesteyting til Midtbyen.

I planarbeidet har det vært et mål å utvikle eiendommen slik at det legges til rette for en levende bydel og en mer urban situasjon, med opprustet gate og publikumsrettede funksjoner langs sørfasadene på de nye byggene. Områdene langs Kanalen er attraktive for rekreasjon, og det skal legges til rette for at solveggen mot kanalen brukes mer.

Utnytting og arealbruk:
Planforslaget legger til rette for en høyere utnytting av eiendommen enn i gjeldende plan. I alt foreslår vi at området kan romme 80 000- 90 000 m2 BRA. Dette er ca 15 000 m2 mer enn i gjeldende plan, dersom en beregner utnyttingen på samme måte. Arealbruken er ikke endelig fastsatt, men vi ønsker oss en stor andel boliger. Illustrert prosjekt viser ca 500 boliger. Boligene ved jernbanestasjonen vil ha kort gangavstand både til Midtbyen og til det nye friområdet på Brattøra. Vi trur dette vil bli et attraktivt sted å bo, og boliger her vil bidra til å skape liv i området og styrke Midtbyen og kollektivknutepunktet. Planen legger til rette for parkeringsanlegg under bebyggelsen og eventuelt også under Gryta. Et offentlig parkeringsanlegg her kan ha utgang ved Jernbanebrua og får dermed kort gangavstand til Midtbyen.

Høyder:
Vi foreslår at det kan bygges inntil 8 etasjer lengst nord på tomta og 6 etasjer mot Gryta. Dette betyr at det tillates 6,4 meter høyere bebyggelse enn gjeldende reguleringsplan tillater, men den høyeste bebyggelsen ligger nærmest jernbanesporene. Mot Gryta foreslår vi samme høyde som i gjeldende plan, bortsett fra at selve terminalbygget i vest foreslås som et høyere og mer markant bygg.  

Premisser og mål for planarbeidet:
Planprogram ble fastsatt av bygningsrådet 22.09.2015. I planprogrammet er det satt følgende premisser og mål for planarbeidet.

Premisser:

 • Ny togterminal skal lokaliseres inntil Sjøgangen
 • Bussterminalen skal søke en optimal løsning for alle trafikantgrupper. Behov for oppstillingsplasser og et godt kjøremønster for buss skal prioriteres samtidig som behov for gående og passasjerenes sikkerhet og fremkommelighet er ivaretatt
 • Fremkommeligheten i tilstøtende offentlige gater og tilgjengeligheten til publikumsareal skal ikke forverres som følge av utbyggingen
 • Prosjektet skal styrke, ikke svekke, Midtbyen som handelssentrum
 • Kommuneplanens arealdel om god boligkvalitet skal legges til grunn

Trondheim S skal være i full drift under hele anleggsfasen og være tilgjengelig for alle. 

 • Anleggsarbeid skal ikke hindre adkomst for samtlige trafikantgrupper til Trondheim S, Vestre Kanalhavn eller til bru mot Søndre gate
 • Det skal tilrettelegges for en egen sykkeltrasé gjennom anlegget, fra Gryta opp til Sjøgangen

Mål:

 • Styrke og utvikle kollektivknutepunktet for å imøtekomme framtidens transportbehov
 • Bygge opp under Brattøra som en moderne og attraktiv bydel som henger sammen med Midtbyen og østre bydeler
 • Tilføre boliger og arbeidsplasser til området
 • Skape attraktive byrom og legge til rette for byliv mellom bebyggelsen og Kanalen
 • Legge til rette for høy utnytting, slik at man tilfører mest mulig areal til sentrum og det regionale kollektivknutepunktet og får til et gjennomførbart prosjekt 
 • Ny bebyggelse skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen skal spille på lag med omgivelsene samtidig som den tilfører området nye kvaliteter
 • Legge til rette for alle typer transport og styrke tilgjengeligheten for gående og syklende