Trondheim S

Fakta om
eiendommen

Beliggenhet

Kontakt

Kundesenteret

Driftsrelaterte spørsmål

Trondheim S er endestasjon for Dovrebanen og Meråkerbanen, og ble åpnet i 1881 da Meråkerbanen sto ferdig. Stasjonen er felles terminal for tog, buss, og taxi. Hurtigbåter anløper fra ny terminal på andre siden av broen Sjøgangen, ca. 200 meter fra stasjonen. Stasjonen er renovert i flere omganger, og det siste byggetrinnet er fra 1995. Stasjonen er vernet i henhold til Plan og Bygningsloven.

Trondheim S er Midt-Norges største jernbanestasjon og en av landsdelens viktigste kollektivknutepunkt. Dagens stasjonsanlegg er oppført i ulike byggetrinn. Hovedbygningen stod ferdig i 1881. Det siste byggetrinnet fra 1995 var en utvidelse mot øst og ga plass til Trondheim bussterminals flytting fra Leutenhaven. Den verneverdige bebyggelsen er i senere år rehabilitert både innvendig og utvendig, og leid ut til kontorformål.

Etter hvert som trafikkstrømmene i byen har endret seg og Brattøra er utviklet som ny bydel, er det gjennomført et større planarbeid på nord- og sørsiden av sporområdet. Reguleringsplanen som ble vedtatt i 2008 åpnet for å utvikle og bygge langsetter og delvis over sporområdet. Reguleringsplanen ga anledning til å utnytte området til næringsformål, ny tverrforbindelse for gang/sykkel over sporområdet og ny servicebygg/kollektivknutepunkt for kollektivreisende. Et vesentlig mål i planarbeidet var å gjøre togtilbudet og kollektivknutepunktet lettere tilgjengelig og mer attraktivt for de reisende.

På sørsiden av sporene ble Kanalhotellet og Sjøgangen realisert i 2012. Kanalhotellet driftes av P-Hotels Brattøra AS og eies av Bane NOR Eiendom. Hotellet har med sin etablering vært med på å aktivisere området vest for stasjonen.

Sjøgangen er tverrforbindelsen over jernbanesporene over til Brattøra-siden, og ble i 2012 etablert som et spleiselag mellom grunneierne i området og kommunen.

Kontorprosjektet, Trapphuset, som muliggjør etablering av ca 4.600 kvm med kontor og handel over sporområdet er under oppføring, og ble ferdig i 2016. Trapphuset inneholder en kombinasjon av forretning, servering, kontor og annen publikumsvirksomhet, med bl.a. ny kiosk i 1. etg. restaurant i 3. etg. og bakerri. Bygget er på fire etasjer, og er sammenbygd med Sjøgangen. Arealene i 3. og 4. etasje får mulighet til direkte adkomst fra broen og det nye jernbanetorget.

Bane NOR (tidligere JBV) har siden 2012 gjennomført en omfattende oppgradering av plattformene ved Trondheim S, som stod ferdig i 2014. Plattformprosjektet bestod av en rekke tiltak for å modernisere plattformene på stasjonen, som innebærer heving av plattformer, universell utforming, varme i plattformdekke mm. 

Ventehallen fikk i 2015 en ny ansiktsløfting, med generell oppussing av vegger og tak, inndeling av nye ventesoner for publikum med nye venteromsmøbler og ny belysning. I ventehalllen finner man i dag NSB’s og AtB’s billettkontor for buss og tog, Narvesenkiosk og Forex bank.

Fremtidig situasjon

Trondheim kommune, Trondheim Bussterminal og Bane NOR Eiendom har sammen stiftet utviklingsselskapet Trondheim Stasjonssenter for felles planlegging og utbygging av området mellom Sjøgangen og politihuset. Partene har utarbeidet en mulighetsstudie som viser en høyere arealutnyttelse og flere utbyggingsformål enn gjeldende reguleringsplan gir anledning til.

I prosjektet ligger viktige elementer for kollektivknutepunktet for tog, buss og båt: Nytt terminalbygg, nye nedganger til plattformer, ny busstasjon, sykkelrampe til Sjøgangen, nytt parkeringsanlegg og «kiss & goodbye» fra bil til kollektive transportmidler. I tillegg kan området romme et betydelig antall arbeidsplasser innen næring, service og handel samt boliger.

Flere bilder av stasjonen og området