Schweigaards gate 21-23, Oslo - næringsbygg

Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg.

Fakta om
prosjektet

Schweigaards gate 21 og 23 huser hovedkontor for Gjensidige Forsikring ASA i nr. 21 og Vygruppen AS i nr. 23. Tomten ligger meget sentralt i Oslos nye byutviklingsområde med blant annet Skatt øst som nærmeste nabo.

Norges første BREEAM-NOR Excellent næringsbygg
Kontorbyggene i Schweigaards gate 21 og 23 var de første byggene i Norge som oppnådde miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Byggene var for øvrig pilotprosjekt i arbeidet med å få implementert den internasjonale bransjestandarden til norske forhold.

De nye kontorene har en unik beliggenhet, sentralt i Oslo og med kort vei til byens viktigste kollektivknutepunkt, Oslo S. Det er lagt opp til at alle ansatte skal bruke kollektive transportmidler som tog, buss, trikk og t-bane til og fra jobb. Byggene har videre et betydelig antall sykkelparkeringsplasser for de ansatte.

Transformasjon av området
Med sin nære beliggenhet til Oslo S og Bjørvika er prosjektet svært spennende og attraktivt. Det er gangavstand til flere av byens tilbud, og en rekke servicetilbud like i nærheten. Det er bygget en ny gang- og sykkeltrasé som en del av Østre Tangent, med nedgang til bakkenivå rett ved tomtens sydøstre hjørne. I tillegg gir den nye gangbroen fra Annette Thommesens plass, "Akrobaten", en direkte tilknytning til den sentrale delen av Bjørvika.

Med dette prosjektet fortsetter transformasjonen og næringsutviklingen videre østover fra lokalene til Skatt øst. Bygget vil bidra til å gi området nye arkitektoniske kvaliteter og betyr også en generell opprusting av dette området.

Statens Byggeskikkpris 2014
Schweigaards gate 21 og 23 mottok Statens Byggeskikkpris 2014. I juryens begrunnelse heter det blant annet at byggherre har utvist solid kunnskap fra overordnet nivå til detaljer, og byggene har bidratt til byutvikling på sitt beste.

Nøkkelinformasjon

 • Måloppnåelse for Schweigaards gate 21: 75 poeng (krav 70 poeng)
 • Måloppnåelse for Schweigaards gate 23: 73 poeng (krav 70 poeng)
 • Det helhetlige prosjektet på tomten innebærer bygging av to sammenhengende bygg på åtte etasjer, med et felles kjellerareal over tre plan på totalt 32000 kvm
 • Byggene ble ferdigstilt 2. og 4. kvartal 2013: NSB konsern (nå Vygruppen) flytter inn i juni og Gjensidige Forsikring i oktober i henholdsvis Schweigaardsgate 23 og 21
 • Skanska valgte å organisere byggeplassen som Grønn Byggeplass
 • Parkeringsplasser: 41
 • Kontorarbeidsplasser: Ca. 1.300
 • Sykkelparkeringsplasser: Totalt 364      

Fakta om prosjektet

 • Byggherre: ROM Eiendom AS (nå Bane NOR Eiendom AS)
 • Prosjektledelse: OEC Gruppen ved OEC Consulting
 • Arkitekt: Lund Slatto Arkitekter
 • Totalentreprenør: Skanska

Tiltak for å oppnå Excellent
En del av de tiltakene vi gjør for å oppnå Exellent er blant annet å orientere om BREEAM-tiltakene på hjemmesiden vår:

Energi: Byggene tilfredsstiller energimerke B. Ventilasjonsanlegget skal la seg effektivt styre etter temperatur og tilstedeværelse. Det er min. 80 % varmegjenvinning. Det skal sikres et lavt vannforbruk ved bruk av vannbesparende utstyr. Byggene skal ha bruk av energioppfølgingssystem (EOS) med sentrale energimålere.

Materialer: Det stilles strenge krav til materialer og dokumentasjon. Det skal bla. Benyttes materialer og produkter som er svanemerket eller tilsvarende. For en rekke produkter og materialer det stilles krav til emisjonstester for avgassing.

Rent – tørt – bygg: Byggene skal bygges iht. «Rent, tørt bygg (RTB)»-prinsippet for å forebygge mot fuktskader og forurensninger.

Avfall: Det legges til rette for kildesortering av minst 6 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering.

Transport: Det settes i verk en rekke tiltak for redusert bilbruk som:

 • Bygget ligger nært kollektivtransporttilbud
 • Infoskjerm med rutetider for kollektivtransport
 • Redusert antall parkeringsplasser i bygget
 • Økt antall innendørs sykkelparkering med tilhørende garderobeskap

Grønn byggeplass: På byggeplass skal miljøkonseptet grønn byggeplass brukes. Konseptet består av definerte miljøtiltak der noen er obligatoriske og må oppfylles. Videre skal byggeplassene tilfredsstille et visst antall tilleggstiltak, der disse velges etter det som er mest hensiktsmessig for den enkelte byggeplass. Tiltakene stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter. Grønn byggeplass innebærer en klimatilpasset byggeproduksjon der det tas hensyn til miljø både på byggeplassen og i selve produksjonen:

 • Redusert energibruk
 • Helse og miljøbevisste materialvalg
 • Optimale løsninger for støv og forurensning
 • Optimal håndtering av avfall

Prosjektet har følgende nøkkeltall for energibruk:

 • Beregnet strømforbruk mindre enn 126 kWh/m2
 • Beregnet bruk av fossil energi er 0 kWh/m2 i direkte forbruk, men indirekte bruk via fjernvarmen er lik 0,92 kWh/m2
 • Beregnet produksjon av fornybar energi er 29 kWh/m2, Hafslund Fjernvarme inkl. oppvarming for varmt
  forbruksvann
 • Beregnet vannforbruk er ca. 4,6 m3/person/år, antatt forbruk hentet ut i fra et lignende prosjekt

Prosjektet utførte følgende tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen:

 • Kildesortering
 • Rent-tørt-bygg
 • Ukentlige vernerunder mhp. sikkerhet helse og miljø
 • Kursing i avfallshåndtering og kjemikaliebruk
 • Grønn arbeidsplass (fokus på å gjennomføre en miljøriktig produksjon som dekker tiltak innen byggeplass og kontordrift)

 

Schweigaards gate 21 og 23