ROM-konferansen 2014: Investeringer i jernhanen

Staten investerer milliarder i jernbane. Hvilke muligheter gir det til byene?

I løpet av de neste 10 årene vil store deler av InterCity-utbyggingen på Østlandet stå ferdig. Det vil gi raskere reisetid mellom byene og tettstedene og gjøre det lettere for folk å bo og arbeide ulike deler av regionen. Samtidig er befolkningsutviklingen i Osloregionen i kraftig vekst og det forventes at veksten fortsetter i flere tiår. Jernbaneutbyggingen og befolkningsveksten skaper nye muligheter for by- og tettstedsutvikling der togene stopper.

Romkonferansen-2014-m-tekst

Utfordringen
Norge har passert fem millioner mennesker. Den neste millionen når vi om 16 år. Bare i Oslo og Akershus vil det komme 450 000 nye innbyggere innen 2040, og i pendleavstand til hovedstaden vil det bo to millioner om få år. Holder jernbaneutbyggingen tritt med befolkningsutviklingen, kan det skape et solid grunnlag for en fremtidsrettet by- og tettstedsutbygging der togene stopper.

Regjeringens politikk
Dette var hovedbudskapet på Romkonferansen 2014. Her kunne mer enn to hundre deltagere høre samferdselsminister Ketil Solvik Olsen gi uttrykk for at den borgerlige regjeringen vil satse mer på infrastrukturutbygging i tettbygde strøk i årene som kommer. – Dersom valget skulle stå mellom å bygge ut en sykkelvei som brukes av tre stykker og en som brukes av tusen, er det ikke noen tvil om hvor regjeringen ville bruke pengene, sa Solvik Olsen. Han var atskillig mer forsiktig med å love økt satsning på jernbanen i årene som kommer, selv om dette var temaet for konferansen.

Uten jernbane stopper byregionene
Gunnar Løvås, fungerende direktør for Jernbaneverket, og Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, mente begge at den pågående og kommende satsningen på intercity-tog og knutepunktutvikling i Osloregionen er viktig for å skape en funksjonell bo- og arbeidsregion på Østlandet. Men uten en sterkere satsning på jernbanen fremover, vil potensialet Osloregionen har og mulighetene for å koble utviklingen her til andre storbyregioner, forbli uutnyttet - Vi lykkes best når ting henger sammen, var Isaksens konklusjon.

Stoppested viktig
- Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper. Det mente Ellen Haug, prosjektleder i Rom Eiendom . Hele ideen med god infrastruktur er å binde byer og tettsteder bedre sammen, slik at det blir lettere for innbyggerne å arbeide og bo i forskjellige deler av en byregion. Men for Rom Eiendom er det også et viktig å ha et strategisk syn på hvordan selve by- og regionsutviklingen kan påvirkes og drives frem gjennom utviklingen av god infrastruktur. Da må det legges til rette for bosetning og næringsdrift rundt knutepunktene, og skapes gode løsninger for å binde sammen forskjellige transportformer med utgangspunkt i disse, mente Haug.

Bane, bil og sykkel
Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, tok i den sammenheng opp et spørsmål som knapt står på dagsorden nå for tiden: bilen og veienes betydning for by og regionutviklingen. Uten en bedre kobling mellom de ulike måtene vi opererer på i trafikken, vil det være vanskelig å tenke seg god stedsutvikling, var Johnsens budskap. Hun fikk støtte av Christian Joys, rådgiver i Hav Eiendom og Partner i Probiz, som mente at lett tilgjengelighet for alle typer trafikk – også gående, som Johnsen var opptatt av, er det viktigste kriteriet for at en by- og tettstedsutvikling rundt transportknutepunktene skal lykkes til beste for innbyggerne.

Fremtidsrettet samfunnsutvikling
- De byene som kan tilby best tilgjengelighet og best livskvalitet kommer til å bli mest fremgangsrike, sa Alexander Ståhle, direktør i det Stockholmbaserte konsulentselskapet Spacescape. Han var spesielt opptatt av hvordan urbaniseringen stadig øker i de skandinaviske storbyene fordi vi har en vekst i kunnskaps- og tjenestesektoren som fører til at folk trekker til større bysentra.

I paneldebatten på slutten av dagen, ble dette også det sentrale temaet for ordførerne Tore Opdahl Hansen fra Drammen og Harald Espelund fra Ullensaker. Sammen med byråd for byutvikling i Oslo, Bård Folke Fredriksen, tok de til orde for at dersom Osloregionen skal bli en funksjonelt integrert bo- og arbeidsregion, må infrastrukturen bygges kraftig ut og samkjøres på tvers av sektorer.

Konferansen ble arrangert i samarbeid med Estate Konferanse.