P-Hotels Brattøra, Trondheim

Overnatting på knutepunktet.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Dag Haugdal

Seksjonsleder, region Midt/Nord

Jan Lutterloh

Regionleder Jernbaneeiendom nord/midt

Laila Rødder

Eiendomssjef, nord/midt

Kart

map

I sentrum av knutepunktet

Bane NOR Eiendom oppførte i 2012 (da ROM Eiendom) et nytt hotell 200 meter vest for Trondheim stasjon. Hotellet har en unik beliggenhet, med i utsikt mot Munkholmen og fjorden på den ene siden og sentrum av byen på den andre. Hotellet vil være med å bidra til Trondheims miljøambisjoner gjennom å være et energiklasse A-bygg og ved at det ligger på byens viktigste kollektivknutepunkt, der passasjerer som kommer til byen med tog, buss, båt og flybuss har gangavstand til hotellet. Hotellet drives av P-Hotels.
 
Energiklasse A

Hotellet er oppført med standard som lavenergihus og har oppnådd energiklasse A. Prosjektet har kombinert energieffektiv byggteknikk og arkitektur, parallelt som det er lagt opp til tekniske løsninger med behovsstyring av ventilasjon, varme og kjøling samt belysning. Det er benyttet varmepumpe for å dekke behovet til oppvarming og tappevann.

Enova har innvilget tilskudd for gjennomføring av prosjektets energiambisjon.

Arkitektur

Hotellets hovedvolum er gitt av tomtens smale, langstrakte form og føringene i reguleringsplanen for høyder og siktlinjer. Åpningen i bygningskroppen ivaretar siktlinje fra Midtbyen ut mot fjorden og Fosenalpene.

Bygget har et enkelt og helhetlig arkitektoniske uttrykk med en neddempet farge, - og materialbruk. Kombinasjonen av få bestandige materialer med en enkel detaljering gir bygget et tidsriktig og balansert komposisjon. Et uttrykk som fungerer god i det sammensatte bygningsmiljøet hotellet står i. Sett fra bysiden fungerer bygget som et rolig bakteppe for de antikvariske skurbygningene langs Fosenkaia. Hotellet er endepunkt i bygningsrekken bestående av de bevaringsverdige stasjonsbyggene, og vil med sin detaljering og fargebruk underordne seg de eksisterende profilerte pussede lysegule fasadene. Sett fra Nordre avlastningsvei og Brattøra står hotellet med sin robuste form og materialbruk godt sammen med Trondheim S sitt røffe sporområde og godsterminalen. 

Den lange og smale bygningsformen gir en enkel og effektiv planløsning med inngang og resepsjon midt på fasaden mot sør, og langsgående midtkorridor med hotellrom på begge sider. I første etasje mot vest ligger hotellets restaurant og konferansedel.

Hotellet oppfyller krav til universell utforming og er tilgjengelige for alle. 12 hotellrom er spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede.

 

P-Hotels Brattøra