Om oss

Bane NOR Eiendom bidrar til bærekraftig by- og stedsutvikling ved å utvikle attraktive og effektive kollektivknutepunkt. Vi har et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom.

Vårt oppdrag er å utvikle velfungerende knutepunkt og serviceanlegg for jernbanen med mål om at flere velger å bruke toget, samt å delfinansiere jernbanen. Dette får vi til ved å utvikle og bygge boliger, kontor- og næringsbygg og hoteller på knutepunktene. I tillegg tilbyr vi de reisende gode fasiliteter på stasjonene, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr parkering for både sykler og biler. Vi tilbyr også togoperatørene funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

 

Kort om oss

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører med over 200 ansatte. Vi  har hovedkontor i Oslo samt regionskontorer i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Skien, Trondheim og Narvik.

Bane NOR Eiendom er heleid av Bane NOR SF og omfatter Bane NOR Eiendom AS og divisjon Eiendom i Bane NOR SF.

Bane NOR Eiendom AS er en kommersiell eiendomsaktør, og en viktig bidragsyter til bærekraftig by- og stedsutvikling. Selskapet har omlag 150 medarbeidere med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av jernbanestasjoner, togverksteder og sentrumsnære eiendommer over hele landet. Målet vårt er å skape attraktive kollektivknutepunkt med boliger og næringsbygg som bidrar til at flere velger tog, kollektivtilbud, sykkel eller gange fremfor privatbil.

Les mer om Knutepunktutvikling eller se siste årsrapport.

Ledergruppen

Øverst fra venstre:

Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør
Jørn Seljelid, direktør Forretningsutvikling
Stine Smemo Strachan, fung. kommunikasjonssjef
Knut Øivind Ruud Johansen, direktør Stasjoner
Anette Palm Vesterkjær, HR Business Partner

Nederst fra venstre:

Morten Austestad, direktør Utvikling
Sjur Helseth, direktør Fag og utvikling
Morten Stray Floberghagen, direktør Jernbaneeiendom
Espen Wikerholmen, økonomisjef
Jørn Johansen, direktør Verksted og hensetting

Les presentasjonen av ledergruppen her

Les presentasjonen av styret her 

Foto: Sune Eriksen
Foto: Monica Toften

Kontakt oss

Kontaktliste over alle i Bane NOR Eiendom: Klikk her for å finne en ansatt

Bane NOR Eiendom
Sentralbord: 22 45 50 00
E-post: eiendom@banenor.no

Organisasjonsnr: NO 980 374 505 MVA

Hovedkontor:
Besøksadresse: Schweigaards gate 33, 0191 Oslo
Postadresse: Postboks 9026 Grønland, 0137 Oslo

Bergen: Krinkelkroken 1. 5014 Bergen

Kristiansand: Vestre Strandgate 67, 4612 Kristiansand

Skien: Jernbanebrygga 63, 3724 Skien

Stavanger: Jernbaneveien 3, 4005 Stavanger/PB 200, 4001 Stavanger

Trondheim: Sjøgangen 4/6, 7010 Trondheim

 

Knutepunktutvikling

Vi blir flere, og flere vil bo i byene – derfor må byene bygges smartere både av plass- og miljøhensyn. Utfordringen må løses på en bærekraftig måte, og da er fortetting og knutepunktutvikling en del av løsningen.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i landet. I tilknytning til de mange stasjonene landet rundt har vi en rekke sentrale tomter. I dag og i fremtiden vil disse stasjonene og tomtene spille en viktig rolle i å gjøre norske byer tettere, triveligere og mer miljøvennlige.

 Ved knutepunkt landet rundt legger vi til rette for arbeidsplasser, boliger, handel og hoteller. Vi skal skape verdier for dem som bor og arbeider der, og vi skal gjøre det lettere og mer attraktivt for folk å bruke toget. I tillegg samarbeider vi med ulike transportaktører for å utvikle et mer sømløst reisetilbud med gode overganger til andre kollektivtjenester. I samarbeidet inngår også utviklingen av nye miljøvennlige mobilitetstjenester som blant annet omfatter utvikling av dør-til-dør-løsninger. Målet er å øke togets attraktivitet og redusere behovet for å bruke egen bil.

Vi er Norges ledende knutepunktutvikler og tar bærekraft og miljø på alvor. Det vi bygger og forvalter, skal ivareta kravene og behovene til dagens brukere, men også tilfredsstille de generasjonene som kommer etter oss.

Klikk her for å lese mer om vår knutepunktutvikling

Illustrasjon knutepunktutvikling på Strømmen

Medlem av Norsk Eiendom

Bane NOR Eiendom AS er en av landets største eiendomsaktører og driver bredt både som eiendomsutvikler og -forvalter. Selskapet er statseid, men virksomheten er kommersiell. Vi har de samme rammebetingelsene og konkurrerer i det samme markedet som de private aktørene i bransjen.

Norsk Eiendom er bransjeforening for eiendomsbransjen og har ca. 220 medlemmer. Bransjeforeningen er tilsluttet NHO og er en del av Byggenæringens Landsforening (BNL).

Norsk Eiendoms formål er å fremme bransjens interesser, herunder å bidra til gode og forutsigbare rammebetingelser for samfunnsmessig og økonomisk bærekraftig steds- og byutvikling. Norsk Eiendom prioriterer sin innsats innenfor områdene næringspolitikk, bransjeutvikling og medlemsservice, og jobber for at norsk eiendomsbransje skal bli mer synlig, kunnskapsbasert og seriøs.

Vi har valgt å melde oss inn i Norsk Eiendom fordi vi deler mange av bransjeforeningens verdier, og fordi vi ønsker å være en del av fellesskapet i bransjen. Gjennom medlemskapet får vi tilgang til bransjespesifikke modeller, maler og verktøy som hjelper oss å tilpasse vårt kontraktsarbeid til standardene i bransjen. Vi er også opptatt av å bidra til at Norsk Eiendom kan drive viktig næringspolitikk og myndighetskontakt på vegne av bransjen.

Bane NOR Eiendom AS er ikke tilknyttet Norsk Eiendom som arbeidsgiverforening. Som del av Bane NOR-konsernet er vi med i Spekter.    

Samarbeid med Kirkens Bymisjon

Bane NOR Eiendom samarbeider med Kirkens Bymisjon om to prosjekter på Oslo S - Norges travleste knutepunkt med over 150 000 personer innom i døgnet. Det er viktig for oss at området oppleves som trygt, trivelig og ryddig.

"SPORET" er et tiltak for å møte og bistå mennesker som er i en vanskelig situasjon. Tre ansatte går oppsøkende på stasjonsområdet, og er tilgjengelige for samtale, råd, veiledning og noe praktisk bistand. I tillegg er det 20 frivillige som går i turnus. På Sporet finnes også et stillerom. Bane NOR Eiendom stiller med lokaler og økonomisk støtte.

Les mer om SPORET

 "Lønn som fortjent" tilbyr vanskeligstilte mennesker lønnet arbeid ved å rydde og plukke søppel på uteområdene rundt Oslo S. Arbeidstilbudet er et alternativ til rus, prostitusjon og kriminalitet. Det å arbeide er med på å motivere til endring i den enkeltes liv. Ved å arbeide en dag eller flere dager i uka reduseres rusinntaket. For Bane NOR Eiendom er dette en vinn-vinn situasjon; vi gjør en god gjerning samtidig som vi får et triveligere og ryddigere Oslo S. 

Les mer om Lønn som fortjent

Les mer om Kirkens Bymisjon
Foto: Terje Borud
Foto Monica Toften

Kunstreisen (tidligere Rom for kunst)

Kunstprosjekter på Oslo S.

Satsingen Kunstreisen på Oslo S ble initiert i 2001. Intensjonen er å skape positive opphevelser for de mange besøkende og reisende på Oslo S, som er Norges mest besøkte bygg. Vår samarbeidspartner er Kulturbyrået Mesén. 

Les mer om Kunstreisen

 

 

Bane NOR Eiendoms historie

Selskapets historie henger sammen med historien til Norsk jernbane. I 1854 fikk Norge sin første jernbane, Hovedbanen på 68 kilometer, som gikk fra Kristiania til Eidsvoll.

Over 30 bygg stammer fra det historiske året 1854 og de neste to ti-årene. Fra 1870-tallet skjøt utbyggingen fart og i dag er over 200 av våre bygg eldre enn 100 år.

1996: Eierskap og ansvar i norsk jernbane ble omorganisert. NSB BA fikk operatøransvaret og Jernbaneverket ble en infrastrukturetat. Sistnevnte fikk ansvaret for jernbanespor, perronger og venterom, elektrisk baneanlegg, signal- og sikringsanlegg, men med en klausul: Selve stasjonene bygget før 1996 med tilhørende områder/tomter skulle fremdeles tilhøre NSB under NSB Eiendom. Fra 1/12-98 ble de driftsuavhengige eiendommene skilt i selskapet NSB Eiendomsutvikling.

2001: De driftsuavhengige eiendommene ble skilt ut i eget selskap pr 1/1-01 med navnet ROM eiendomsutvikling as. Selskapet hadde 17 ansatte. De driftsavhengige eiendommene ble forvaltet av Celexa Eiendomsforvaltning AS, og senere Aberdeen Property Investors.

2006: ROM tar tilbake forvaltningsoppdraget fra Aberdeen Property Investors inkludert en del ansatte som jobbet med porteføljen. Selskapet skifter navn til ROM Eiendom AS, og har rundt 70 ansatte. Ekstern forvalter fikk i oppdrag å drifte og vedlikeholde bygningsmassen. 1/1-07 blir NSB Eiendom fusjonert inn i selskapet, og ROM blir et fullskala eiendomsselskap som opererer i hele verdikjeden.

2010: Strategi utvides til også å omfatte langsiktig utvikling av fremtidsrettede kollektivknutepunkt samt by- og stedsutvikling for å skape verdier for eier og samfunnet.

Fra 2013: ROM befester sin rolle som landets viktigste knutepunktsutvikler og kan beholde strategisk viktig eiendom i de store byene og utvalgte destinasjoner i InterCity-triangelet.

1/5-2017: ROM Eiendom trer inn i Bane NOR og danner Bane NOR Eiendom. Bane NOR Eiendom forvalter all offentlig jernbaneeiendom og er Norges ledende knutepunktutvikler.

 

 

Knutepunktkonferanse

Bane NOR Eiendom arrangerer årlig en konferanse med aktuelle temaer knyttet by- og stedsutvikling. Frem til 2017 het de ROM-konferansen. Eierskapet til våre tomter påligger oss et stort ansvar for å bidra til å løse samfunnsutfordringer den store befolkningsveksten fører med seg. Det omfatter utvikling av velfungerende kollektivknutepunkt som gjør at flere velger å reise kollektivt, og ikke minst bygging av boliger og arbeidsplasser på og rundt disse – slik at veksten kan skje på en bærekraftig måte.

Målgruppen for Knutepunktkonferansene er representanter fra regjering og kommuner, forskningsmiljø, infrastrukturselskap og eiendomsbransjen.

 

 

Mer om de ulike knutepunktkonferansene