Nye Oslo S

Nye Oslo S klargjøres for fremtiden og skal videreutvikles som Norges viktigste kollektivknutepunkt.

Fakta om
prosjektet

Kontakt

Ellen Haug

Prosjektdirektør, Plan

Rune Breivik

Prosjektsjef, Plan

Kart

map

Oslo S er Norges travleste kollektivknutepunkt. Hver dag er mer enn 100.000 togreisende innom Oslo S, og antall reisende øker. De neste årene skal vi utvikle Oslo S til et mer fremtidsrettet og attraktivt stasjonsanlegg med høyere arkitektonisk kvalitet, universell utforming, tilstrekkelig plass for de reisende, bedre servicetilbud og god tilgjengelig fra byen rundt.

Stasjonsbygget skal utvikles ved transformasjon av dagens bygg, blant annet med bedre innganger fra gatenivå, større åpenhet i stasjonshallen og fornyet arkitektonisk uttrykk. Dagens flytogterminal erstattes med stasjons- og høyhusprosjektet «Nordisk lys» som vil få stasjonsarealer i de to nederste etasjene, og ellers kulturtilbud, nye tilbud for de reisende og kontorarbeidsplasser/hotell. For tiden bearbeides prosjektets høyde og utforming for å i større grad ivareta hensynet til sentrum og Karl Johan. 

Stasjonen vil møte byen med nye inngangsfasader fra nord og sør, og vil få en mer attraktiv og fremtredende rolle i bybildet som en del av kollektivknutepunktet. Hovedinngangen fra vest vil i første omgang opprettholdes som i dag, da ombygging av den er avhengig av eventuell ny togtunnel gjennom Oslo.

Prosjektet vil totalt sett støtte opp om Oslo som klimavennlig by ved å gjøre kollektivtransport mer attraktivt og ved å konsentrere byutvikling i knutepunktet. Prosjektet blir en kombinasjon av utvikling av offentlige stasjonsarealer og kommersiell eiendomsutvikling. 

Les omtale om prosjektet på prosjektets hjemmeside

Østbanebygget og Østbanehallen

Østbanebygget ble i 2012 bygget om til Comfort Hotel Grand Central og i 2015 var ombyggingen av Østbanehallen, med nye restauranter og butikker, ferdig. Byggene er verneverdige.