Schweigaards gate 33 - næringsbygg

Nytt kontorbygg med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S er Bane NORs nye hovedkontor.

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Detaljregulering vedtatt 17/6-2015. 

Byggestart januar 2016.

Fase 1, 2016: Utgraving, spunting og peling. Ingen arkeologiske funn.

Fase 2, januar - juni 2017: Råbygg under terreng.

Fase 3, juli 2017 - : Bygg over terreng

Ferdigstilt i februar 2019

 

 

Det ti etasjers kontorbygget Schweigaards gate 33 ble ferdigstilt i januar 2019. Prosjektet består av to bygningskropper som er sammenbundet i flere etasjer. Arkitekturen er særegen og nyskapende, og prosjektet vil oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-NOR «Excellent» og har energimålsetting klasse A. Glassfasaden mot sør er dekket med integrerte solceller som danner et grafisk mønster. Sammen med solcelleanlegg på taket vil de tilsammen kunne produsere cirka 90. 000 kilowatttimer energi per år. Det skal tilsvare kjøleeffekten som bygget er avhengig av.

I første etasje er det et velkomstsenter og resepsjon med kaffebar. I andre etasje og første underetasje er det møtelokaler, og i de øvrige etasjene er kontorarbeidsplassene med tilhørende fellesarealer. I underetasjene er det garderobeanlegg, treningsrom og parkeringsplasser for 180 sykler og 16 biler. På taket mot vest ligger en terrasse med flott utsikt over Bjørvika. Om lag halvparten av takarealet er dekket med sedum eller annen bunnvegetasjon. Bane NOR har etablerte sitt nye hovedkontor her med cirka 1 200 medarbeidere fra 15. mai 2019.

I forbindelse med prosjektet er det også laget en tilkobling på gang- og sykkelforbindelsen til Nordenga bru over jernbanesporene til Bjørvika.

Transformasjon av området
Med sin nære beliggenhet til Oslo S og Bjørvika er prosjektet svært spennende og attraktivt. Det er gangavstand til flere av byens tilbud, og en rekke servicetilbud like i nærheten. Det er bygget en ny gang- og sykkeltrasé som en del av Østre Tangent (Nordenga bru), med nedgang til bakkenivå rett ved tomtens sydøstre hjørne. I tillegg gir den nye gangbroen fra Annette Thommesens plass, "Akrobaten", en direkte tilknytning til den sentrale delen av Bjørvika.

Med dette prosjektet fortsetter transformasjonen og næringsutviklingen videre østover fra lokalene til Skatt øst. Bygget bidrar til å gi området nye arkitektoniske kvaliteter og betyr også en generell opprusting av dette området.

Informasjon under oppdateres fortløpende.

Nøkkelinformasjon

 • Måloppnåelse: BREEAM-NOR Excellent ihht BREEAM-NOR 2012
 • Kontorarbeidsplasser: 1200
 • Parkeringsplasser: 16
 • Sykkelparkeringsplasser: 180
 • Allment tilgjengelig areal (Besøkssenter, bibliotek og kaffebar): 1000 kvm 
 • Område for lagring: 650 kvm
 • Det helhetlige prosjektet på tomten består av to tilnærmet like store bygningsvolumer som er gjennomgående i: De to underetasjene, første, andre etasje og sjette etasje, i første og andre tasje. I tredje og sjuende etasje er bygningsvolumene forbundet via en utvendig gangbru over takene til de underliggende etasjer.
 • Fasaden mot sør er en dobbelfasade bestående av en klimavegg og en påhengt glassfasade med integrerte solceller. Sammen med solcelleanlegget på takflatene kan det produseres 90.000 kilowattimer energi pr. år

Fakta

 • Byggherre: Bane NOR Eiendom AS
 • Prosjektledelse: Metier OEC
 • Arkitekt: LPO
 • Totalentreprenør: Skanska AS og Strøm Gundersen AS
 • Bruttoareal (BTA): 22.728 kvm
 • Ferdigstilt: Februar 2019

Tiltak for å oppnå Excellent

Energi: 
Schweigaards gate 33 tilfredsstiller energikravene i TEK 10 og alle krav til passivhus i henhold til NS3703. Bygningen oppnår energikarakter A og oppvarmingskarakter mørkegrønn. Det skal sikres lavt vannforbruk ved bruk av vannbesparende utstyr.

Materialer: 
Det stilles strenge krav til materialer og dokumentasjon. Det skal blant annet benyttes materialer og produkter som er svanemerket eller tilsvarende. For en rekke produkter og materialer stilles det krav til emisjonstester for avgassing.

Rent – tørt – bygg (RTB): 
Byggene er bygget i henhold til RTB-prinsippet for å forebygge mot fuktskader og forurensninger.

Avfall: 
Det er kildesortering av minst 12 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering.

Transport: Det settes i verk en rekke tiltak for redusert bilbruk som;

 • Bygget ligger nært kollektivtransporttilbud
 • Redusert antall parkeringsplasser i bygget
 • Økt antall innendørs sykkelparkering med tilhørende garderobeskap


Grønn byggeplass: 

På byggeplass ble miljøkonseptet grønn byggeplass benyttet. Konseptet består av definerte miljøtiltak der noen er obligatoriske og må oppfylles. Videre tilfredsstilte byggeplassene et visst antall tilleggstiltak, og disse ble valgt etter det som var mest hensiktsmessig for den enkelte byggeplass. Tiltakene stiller strengere krav enn minimumskravene i dagens lover og forskrifter. Grønn byggeplass innebærer en klimatilpasset byggeproduksjon der det tas hensyn til miljø både på byggeplassen og i selve produksjonen:

 • Redusert energibruk
 • Helse og miljøbevisste materialvalg
 • Optimale løsninger for støv og forurensning
 • Optimal håndtering av avfall


Prosjektet har følgende nøkkeltall for energibruk:

 • Beregnet strømforbruk er mindre enn 60 kWh/m2
 • Beregnet produksjon av fornybar energi er 78 kWh/m2
 • Beregnet vannforbruk er ca. 4,6 m3/person/år, antatt forbruk hentet ut i fra et lignende prosjekt


Prosjektet utførte følgende tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen:

 • Kildesortering
 • Rent-tørt-bygg
 • Ukentlige vernerunder mhp. sikkerhet helse og miljø
 • Kursing i avfallshåndtering og kjemikaliebruk
 • Grønn arbeidsplass (fokus på å gjennomføre en miljøriktig produksjon som dekker tiltak innen byggeplass og kontordrift)