Knutepunktutvikling

Vi blir flere, og flere vil bo i byene – derfor må byene bygges smartere både av plass- og miljøhensyn. Utfordringen må løses på en bærekraftig måte, og da er fortetting og knutepunktutvikling en del av løsningen.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i landet. I tilknytning til de mange stasjonene landet rundt har vi en rekke sentrale tomter. I dag og i fremtiden vil disse tomtene spille en viktig rolle i å gjøre norske byer tettere, triveligere og mer miljøvennlige.

Samfunnsoppdrag: Fremtidsrettet bruk av eiendomsmassen

Som eier, utvikler og forvalter av all jernbaneeiendom i landet, er det vårt samfunnsoppdrag å bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig bruk av eiendomsmassen. Les videre her

Eiendomsutvikling

Stor og variert prosjektportefølje

- Vi er en av landets største eiendomsutviklere og har rundt hundre pågående utviklingsprosjekter rundt om i landet. I tillegg har vi cirka 150 «sovende» utviklingsprosjekter som vi løpende vurderer å starte opp. Felles for alle prosjektene er at de er sentralt plassert i en by eller et tettsted, og har en togstasjon eller et knutepunkt i nærheten. Målet vårt er å utvikle attraktive knutepunkt som gjør det enkelt for folk å reise kollektivt, og å skape økonomiske verdier til det beste for jernbanen og Bane NOR.

Prosjektporteføljen vår har et utviklingspotensial på godt over to millioner kvadratmeter. Vi utvikler boliger, kontor- og næringsbygg, hoteller og verksteder. Prosjektene spenner over mye, fra mindre, enkeltstående boligprosjekter til serviceanlegg for jernbanen og omfattende transformasjons-prosjekter hvor store landområder blir utviklet og får nye bruksområder.

Eiendomsutviklerne våre opererer i alle faser av verdikjeden. Mange prosjekter utvikler vi på egen hånd, men når det gjelder de største og mest omfattende prosjektene, samarbeider vi gjerne med andre eiendomsutviklere, og etablerer et felles single-purpose-selskap for prosjektet.

Klikk her for å komme til Rapporter og se vår Prosjektrapport.

 

Høye miljømål

Vi har høye miljømål, og BREEAM-NOR «Excellent»-sertifisering som ambisjon for alle våre nye bygg der det er hensiktsmessig. Bane NOR Eiendoms oppfatning er at miljø og økonomi står ikke nødvendigvis i motsetning til hverandre.

Gode miljøbygg gir redusert energiforbruk og dermed reduserte driftskostnader, og bruk av materialer som kan gjenbrukes bidrar til reduserte livssykluskostnader. En eventuell merinvestering i miljøvennlige løsninger vil gi lavere driftskostnader over tid og høyere pris ved et salg. I tillegg til en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Utvikler for mange formål

Selv om hovedtyngden av Bane NOR Eiendoms utviklingsprosjekter er til bolig- og næringsformål, har vi også en rekke andre prosjekter. Flere stasjoner har blitt og blir oppgradert til skysstasjoner for å gi de reisende et bedre tilbud med hensyn til fasiliteter og overganger fra tog til buss.

På flere steder samarbeider vi med blant andre kommunene om byutvikling i tilknytning til knutepunktet. I tillegg har vi enkelte prosjekter som omfatter kombinasjonslokaler med lager eller mindre infrastrukturgrep, som f.eks. nedgang til eller bro over spor.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsporteføljen til Bane NOR Eiendom er mangfoldig og forvaltningsansvaret bredt og sammensatt. Av selskapets nesten 1000 bygg, er 336 jernbanestasjoner og holdeplasser med togstopp, og rundt en tredjedel av samtlige er fredet eller vernet.

Bane NOR Eiendom har en viktig kulturarv å forvalte – og vi lykkes best når vi får folk til å ta den i bruk. Det handler om å modernisere og utvikle stasjonene og områdene rundt der det er mulig, og legge til rette for at flest mulig kan reise kollektivt.

På alle stasjoner, og spesielt de vernede og hvor toget kanskje ikke stopper lengre, søker vi etter leietakere som kan gi et løft til nærmiljøet. På mange steder har private leietakere etablert kaféer, butikker, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser. Bane NOR Eiendom legger vekt på å forvalte og utvikle stasjonene på en måte som forener vernehensynet med samtidens krav til utvikling av en konkurransedyktig jernbanedrift.

 

Variert bygningsmasse

I porteføljen vår har jernbanestasjonene en sentral rolle. I tillegg eier og forvalter Bane NOR Eiendom godsterminaler, verksteder, logistikksentre, kontorer, næringslokaler, spisesteder og cafeer, butikker, kjøpesentre, hoteller, skoler og boliger.

Type bygg  Antall
Stasjoner/holdeplasser 336
Lager 225
Boliger 77
Kontorbygg 56
Verksted 47
Lokstall/vognhall 31
Garasje/ P-hus 36
Forretningsbygg/hotell 10
Øvrige 123
Totalt 941

Stasjoner, stasjoner, stasjoner

Det handler også om å skape levende stasjoner til glede for lokalmiljøene, om det er trafikkgrunnlag til stedet eller ikke. Vi jobber systematisk med å utvikle stasjonene i porteføljen, og kan vise til en rekke vellykkede prosjekter der stasjonene er modernisert og fremstår som et godt fungerende kollektivknutepunkt.

Stasjonsutvikling
Bane NOR Eiendom er opptatt av at det skal være liv og virksomhet i alle stasjonsbygningene, ikke minst de som er underlagt fredning eller annet bygningsvern. Å omskape stasjoner som ikke lenger har det samme trafikkgrunnlaget, krever en stor grad av kreativitet og løsningsorientering. Bruk er den beste form for vern. Mange steder har private leietakere etablert kaféer, kunsthåndverksutsalg og andre kulturelle møteplasser i en vernet stasjonsbygning.

Stasjonene skal være attraktive, godt vedlikeholdte og fremstå positivt for de reisende. Derfor har stasjonsutvikling en sentral plass i Bane NOR Eiendoms virksomhet.