Knutepunktkonferansen 2018 - Oppsummert

Hvilke muligheter gir det for østlandsbyene at Staten investerer milliarder i jernbanen? Bane NOR Eiendom inviterte til Knutepunktkonferansen 23. januar og samlet rundt 330 politikere, byutviklings- og samferdselsfolk på Oslo Plaza.

Temaet var hvordan byene, som får nye jernbanestasjoner og raskere togreiser gjennom Intercity-satsingen, best kan nyttiggjøre seg de nye mulighetene. Og det tenkes stort og flott i både Ski, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg.

 Stor KP_1905x685

Knutepunktutvikling = byutvikling
Petter Eiken trakk parallellen mellom knutepunktutvikling og byutvikling, og snakket om hva som skal til for å få til vellykket byutvikling ved knutepunktene. Eiken trakk frem Drammen som et godt eksempel.

Erling Dokk Holm mente byene må fjerne skrankene og tørre å eksperimentere mer. Og våge å gjøre feil for å få til god byutvikling. – Fredrikstad sentrum var full av tomme lokaler. Sentrum var forslummet, og næringslivet opplevde en brutal konkurranse fra kjøpesentrene og svenskehandelen. Hva gjorde de? De fjernet bilene fra torget og bygget parkeringen i et fjell. Samtidig eksperimenterte de ved å gjøre byfergen gratis. Bruken økte fra 300 000 til 1,6 millioner, og i sentrum økte antall besøk med 40 prosent. Sentrumshandelen styrket seg med 30 prosent. Man må eksperimentere og våge å gjøre feil, sa Dokk Holm.

I følge Dokk Holm må byene tilrettelegge for distribusjon av menneskene til sentrumsgatene. Hvis kjøpesenteret legges på stasjonen blir det dødt rundt, men hvis det legges bortenfor blir det folk i gatene.

Morgendagens mobilitetsløsninger
Frode Hvattum ser for seg store endringer i reisemønsteret vårt fremover. Teknologiutvikling og digitalisering åpner mulighetene for smart, grønn og delt mobilitet. I det ligger det mer behovstilpassede reiseløsninger for folk og fossilfrie kjøretøy. Ruter mener vi i fremtiden vil droppe bilen fordi vi får bedre alternative reisemuligheter.

Hvor skal stasjonen ligge?
«Det viktigste er ikke hvor toget går, men hvor det stopper», var ett av budskapene til Anne Siri Haugen. Hun fortalte om hvilke vurderinger, hva som vektlegges og hvordan de samarbeider med andre når Bane NOR planlegger nye stasjoner og traséer. Når stasjonene blir sentralt plassert og tilgjengelige, og har gode sentrumsfunksjoner rundt, gir den tilgang til flere og en samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ordførerne Jan-Ivar Nygård og Sindre Martinsen-Evje i hhv Fredrikstad og Sarpsborg ønsket ny stasjon velkommen. De forventet begge at raskere reisevei mellom byene bidrar til befolkningsvekst. De var opptatt av å styrke sentrum og gjøre det attraktivt for folk å ferdes der, og så på stasjonen som et nav i utviklingen. – Stasjonen blir som et hjerte i byen som pumper energi ut i gatene, sa Martinsen-Evje.

Han uttrykte også bekymring for inngrepene ny trasé vil påføre arealer og berørte innbyggere, men at det på lang sikt vil være riktig. Karl Otto Ellefsen tvilte på at befolkningsveksten blir så stor som Statistisk sentralbyrå anslår, og stilte spørsmålet om byene vil klare å bygge opp igjen de arealene som utbyggingen etterlater seg. Planleggingen av ny stasjon i flere av byene har pågått i svært lang tid, og Ellefsen fortalte han jobbet med planleggingen av stasjonen i Moss for nesten 30 år siden.

– Det er mulig at utviklingen går litt saktere enn vi håper. Men Moss, med sin beliggenhet og snart med under en halv times togtur til og fra Oslo, kan bli en vinner langs Østfoldbanen, påpekte Terje Pettersen i Moss.

Byene må ha en rolle
På konferansen fikk Pettersen - og til dels også Ellefsen - støtte fra både trendekspert Ståle Økland og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på at det er ekstremt viktig å legge til rette for næringsliv slik at folk kan jobbe der de bor. – Vi må gi arbeidsplasser til både mestere og mastere, la Martinsen-Evje til.

Dokk Holm mente byene må bestemme seg for hva de skal være. De må være førstevalget når folk og næringsliv skal etablere seg. Byer som lykkes gjør en god analyse og har evnen til å handle, og får en tydelig rolle i regionen.

– Dere må alle bestemme dere for hva dere vil med byen deres. Dere bør bruke den muligheten de nye stasjonene Intercity-satsingen gir til å skape knutepunkter med aktivitet og trivsel, sa Solvik-Olsen. Statsråden fortalte at knutepunktutvikling handler om å tenke helhet i hele transportkjeden, og gjøre det enkelt å velge kollektivtransport, sykkel eller gange. Ved å fortette om knutepunktene med boliger, service og arbeidsplasser lager man en enklere reisehverdag for folk.

– Det ligger store utviklingsmuligheter for oss alle langs sørgående linje i årene framover, oppsummerte Terje Pettersen.

Se programmet her: Program Knutepunktkonferansen

Les mer om tidligere konferanser her.

Foredragsholdere:
Konserndirektør Petter Eiken, Bane NOR Eiendom
Førsteamanuensis og dekan Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania
Prosjektdirektør IC Anne Siri Haugen, Bane NOR
Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad
Forskningsleder Aud Tennøy, Avdeling for mobilitet og organisering, Transportøkonomisk institutt
Professor Karl Otto Ellefsen, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Ordfører Hanne Opdan, Ski
Kommuneplanlegger, Terje Pettersen, Moss
Strategisjef Frode Hvattum, Ruter
Ståle Økland, trendekspert, forfatter og foredragsholder
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Konferanser: Ruth Astrid Sæter

Konferansen ble arrangert i samarbeid med Estate Kunnskap

Foredragsholdere