Finse - fritidsboliger

Fakta om
prosjektet

Fremdrift

Forventet ferdigstillelse i 2022/2023.

Finse er Norges høyest liggende jernbanestasjonen på 1222 meter over havet. Her jobber vi for å etablere fritidsboliger i form av rekkehus og leiligheter tett på stasjonen i Finsebyen.

Finse er et unikt fritidssamfunn uten bilvei der all reise til og fra stedet foregår med tog, til fots, med ski eller sykkel.

Her jobber vi for å etablere cirka 40 stasjonsnære fritidsboliger fordelt på fire rekkehus og ett leilighetsbygg på henholdsvis to og tre etasjer. Prosjektet vil gi et bedre grunnlag for å opprettholde beredskapen på Finse både for friluftsliv, bane og eksisterende næringsdrift knyttet til turisme og fritid.

Forslaget til planprogram med konsekvensutredning sendt til Ulvik kommune har vært ute til offentlig ettersyn. Forslag til detaljreguleringsplan er planlagt sendt inn medio 2019 og forventes vedtatt ultimo 2020.

Relatert innhold