Bærekraft på agendaen

Som Norges ledende knutepunktutvikler bidrar vi til å utvikle områdene rundt jernbanestasjonene slik at flere kan ta tog. Derfor kjenner vi på et ekstra ansvar for å gjøre dette på en klimanøytral og bærekraftig måte.

Fra miljøstrategi til bærekraftstrategi

Bærekraftstrategien er en utvidelse av miljøstrategien, og ivaretar i tillegg den sosiale og økonomiske dimensjonen av bærekraft. Disse dimensjonene er en del av DNA-et vårt, men nå tydeliggjør vi denne innsatsen ved å etablere en egen bærekraftstrategi. Den har en rekke mål og delmål som til sammen skal dekke alle tre dimensjoner av bærekraftbegrepet: den miljømessige, den sosiale og den økonomiske. 

Arbeidet med strategien

Det ligger en lang prosess bak denne strategien. Vi har gjennomført dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i Bane NOR Eiendom for å definere hva som er viktig for vår organisasjon når det gjelder bærekraft. Vi har gjennomført en vesentlighetsanalyse mot både interne og eksterne interessenter for å få innsikt i hvilken grad arbeidet vårt oppfattes som bærekraftig og hva som forventes av oss. Vi har kartlagt våre egne styrker og svakheter innenfor bærekraftfeltet, og sett på hvor vi har muligheten for å gjøre en forskjell. Vi har dessuten plukket ut fem av FNs bærekraftmål som er ekstra viktige for oss.

Basert på hele denne prosessen har vi gjort noen prioriteringer og tatt noen veivalg – og resultatet er denne strategien, som definerer en rekke mål og delmål som vi i Bane NOR Eiendom skal jobbe hardt og målrettet for å nå.

Kontinuerlig oppfølging og måling

Vi skal måle og dokumentere innsatsen vår innenfor bærekraftområdet én til to ganger årlig, der vi ser på hvordan vi ligger an, helt konkret, for hvert enkelt delmål. Strategien skal revideres i 2025. 

Det er alle de små stegene i riktig retning som til slutt vil få oss i mål. 

Utover en intern måloppfølging, vil eksterne målinger av Bane NOR Eiendom være viktige parametere for å si noe om hvordan vi ligger an med bærekraftarbeidet vårt.

Vi satser på bærekraft der vi har et fortrinn 

Vi kan ikke være gode på alt. Derfor er det riktig å prioritere bærekraftsarbeidet innenfor de områdene som gir størst effekt. På bakgrunn av egne analyser av vår virksomhet har vi trukket frem fire områder hvor vi som eiendomsaktør har noen fortrinn og der vi kan gjøre en forskjell.

Vi prioriterer bærekraftsarbeidet innenfor disse områdene: 

1. Vi eier noen av de mest sentrale tomtene i Norge. Dette setter oss i en unik posisjon til å bidra med bærekraftig byutvikling. 

Der det går eller har gått et tog, eier vi tomter. Disse ligger i mange byer og tettsteder i nærheten av eller på sentrale knutepunkt. Når vi utvikler disse knutepunktene med boliger, arbeidsplasser, hoteller og servicetilbud, blir det mer attraktivt for folk å velge bærekraftige transportløsninger fremfor privatbil.

Vi har god bestiller-kompetanse, og vi tør å pushe leverandørmarkedet ved blant annet å etterspørre fossilfri byggeplass og bærekraftige materialer. 

2. Vår unike tilgang til skjæringspunktet mellom eiendom og jernbane gir oss en enestående mulighet til å satse på bærekraftig bevegelsesfrihet.

Bærekraftig bevegelsesfrihet handler om å kunne forflytte seg enkelt og sømløst - uten at det bidrar til utslipp.

Å legge til rette for bærekraftig bevegelsesfrihet krever god oversikt over hele mobilitetsspekteret. Vi har oversikten, og vi er vant til å samarbeide tett med alle aktører som har en rolle i dette store bildet.

Vi skal tilby alt fra trygge stasjoner med et relevant servicetilbud, til parkeringsstrategier som regulerer antall p-plasser og gjør unødig bruk av bil overflødig. Vi skal også sørge for at de reisende kan velge andre transportmidler (som delebil og -sykkel), og dermed er sikret en sømløs reise hele veien.

3. Vi har en stor og variert eiendomsportefølje med stort potensial for bærekraftig transformasjon.

Noen av tomtene vi eier, er tidligere godsområder for jernbanen, og mange ligger ved knutepunkter. Ved å transformere disse tomtene til byformål, bidrar vi til at flere kan bo eller jobbe like ved et knutepunkt uten å måtte bruke privatbil. 

4. Vi er Norges største eier og forvalter av kulturhistorisk eiendom og tilrettelegger for å utnytte positive ringvirkninger av kulturarven.

Vi er Norges største eier og forvalter av vernede og fredede bygg. Dette er bygg som utgjør en viktig del av vår arkitektur- og jernbanehistorie. Vi tror på vern gjennom bruk, og legger til rette for at gode leietakere kan ha kommersiell aktivitet i dem.

Figur 1: Enkel fremstilling av de fire komparative fortrinnene. Fra venstre sentrale tomter, knutepunkt, stor eiendomsportefølje og kulturhistorisk eiendom.

Gå til "Fra miljø til bærekraft" eller Gå til "FNs bærekraftsmål"